Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Achter de Cijfers, administratie & belastingen.

 2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

 3. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 – Algemeen.

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

 1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 2. Offertes van opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat opdrachtnemer de door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat opdrachtnemer tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de werkzaamheden.

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal Gezien de aard van de diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 1. Opdrachtnemer zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover dezen zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

 4. Opgegeven termijnen voor de levering door opdrachtnemer van de diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Medewerking opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 4. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade die door de opdrachtnemer wordt geleden op overeenkomstige wijze beperkt als geregeld in artikel 10 lid 2, 3 en 4 voor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht, meerwerk.

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds en onderling besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien de bovenstaande wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Tarieven en betalingen.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

 2. Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie van het vorig jaar. De opdrachtnemer zal deze verhoging uiterlijk een maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk aan de opdrachtgever meedelen.

 1. Indien de opdrachtgever de in lid 3 vermelde tariefsverhoging niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen.

 2. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de cliënt, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal opdrachtnemer met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

 4. Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur dient hij dat binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer te melden. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 8 – Geheimhouding.

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.

 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel – 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 3. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van de vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet 6 maanden.

 4. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van opdrachtnemer te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van opdrachtnemer wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van opdrachtnemer.

 3. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen een maand na afronding van de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is ontvangen.

Artikel 11 – Opzegging overeenkomst.

 1. Ieder der partijen kan de overeenkomst te alle tijde (tussentijds) schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, deze vergoeding wordt op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 12 – Slotbepaling.

 1. Op alle overeenkomsten betreffende de levering door opdrachtnemer van diensten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. In geval van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van Mediators Federatie Nederland, zoals luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil beslecht worden door een bevoegde rechter.

 4. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net op 26 juni 2020. KvK inschrijvingsnummer: 61156469

Een flexibele en schaalbare boekhouding...

Een boekhouding die zich aanpast aan jouw wensen en de eisen van jouw onderneming. Ook een dienstverlening die zich aanpast. Heb je het even drukker, dan kan ik financiële taken die je anders zelf doet, van je overnemen. Het uitgangspunt is een optimale samenwerking.

Meer weten

Financiële coaching als praktische hulp...

Je kunt, of wilt niet alles zelf doen. Ook niet op financieel of administratief gebied. Of het nu gaat om begeleiding, tips of samen de armen uit de mouwen steken. Met jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt werken we aan een stabiele toekomst.

Meer weten

Heldere oplossingen...

Een helder overzicht van jouw situatie. Een helder antwoord op jouw vraag. Onze maatschappij verlangt dat je overal verstand van hebt en er gewogen beslissingen over neemt. Die maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Het is dan prettig een vertrouwd iemand naast je te hebben die met je meedenkt en andere invalshoeken belicht. Ook op commercieel, juridisch of communicatief gebied.

Meer weten

Wat klanten zeggen over Achter de Cijfers


Wij zijn zeer tevreden over het uitzoeken en invullen van onze belastingaangifte door Steven. Daarnaast zijn wij erg goed gecoached en kregen we uitgebreide info en uitleg over oa. Hypotheken en lijfrente. Dus ook voor advies of begeleiding zit je goed bij hem!

Ruud Hermans

ZZP-er  //  RudeForSound

Als startend ZZP-er kan ik bij Steven altijd terecht met vragen over mijn boekhouding en belastingaangifte. Top!

Inger van der Werf

ZZP-er  //  Kunstzinnige Therapie Haarlem

onze LOCATION


Pioenroos 27
2215 ZM Voorhout
0252-276020